CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Mua Sản phẩmKhuyến mãi
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài Panasonic KX-TES824Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy raTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy raTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824Tặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy raTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy raTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy raTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600Tặng ngay 500.000 đồng
   Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620Tặng ngay 500.000 đồng
   Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50Tặng ngay 200.000 đồng
   Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200Tặng ngay 500.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521XTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543XTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546XTặng ngay 100.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590XTặng ngay 100.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV330Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm lặp thu phát sóng Repeater Panasonic KX-A406Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm phát sóng 2 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0155Tặng ngay 200.000 đồng
   Trạm phát sóng 8 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0158Tặng ngay 500.000 đồng
   Trạm thu phát sóng 4 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NS0154Tặng ngay 200.000 đồng
   Trạm thu phát sóng 8 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NCP0158Tặng ngay 500.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax giấy thường Panasonic KX-FP701Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT987Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy Fax Laser Panasonic KX-FL422Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax Laser Panasonic KX-FL612Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại bàn
   Điện thoại Panasonic KX-TS500Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS520Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS820Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TSC11Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-T7703CXTặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-T7705CXTặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS560Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS580Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS840Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS880Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 238Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 117Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 303Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 504Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 645Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 655Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 686Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 902Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại IP
   Điện thoại IP Grandstream GXP1610Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1615Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1620Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1625Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1450Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1628Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1630Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1760Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760WTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1780Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1782Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2130Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2135Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2140Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2160Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2170Tặng ngay 200.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXTTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240Tặng ngay 300.000 đồng
   Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275Tặng ngay 300.000 đồng
   Điện thoại IP không dây Grandstream DP720Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm thu phát không dây Grandstream DP750Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820Tặng ngay 200.000 đồng
Điện thoại bàn
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1201Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1202Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1405Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1406Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại không dây
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC310CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC312CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD310CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây trả lời tự động Panasonic KX-TGF320CXTặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây mở rộng Panasonic KX-TGDA30CXTặng ngay 50.000 đồng
Camera quan sát
   Camera không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q01EFD-IWTặng thẻ nhớ HIKVISION 32GB chuyên dụng
   Camera hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IWTặng thẻ nhớ HIKVISION 32GB chuyên dụng
   Camera không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A12PTặng thẻ nhớ chuyên dụng 32GB
   Camera không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A22PTặng thẻ nhớ chuyên dụng 32GB
   Camera không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206Tặng ngay 50.000 đồng
   Camera không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206 1080PTặng ngay 50.000 đồng
   Camera không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246Tặng ngay 50.000 đồng
   Camera không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246 1080PTặng ngay 50.000 đồng
   Camera không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV248-A0-32WFRTặng ngay 50.000 đồng
   Camera không dây 1.0 Megapixel KBVISION KX-H10PWNTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWNTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2Tặng Thẻ nhớ 16GB
   Camera không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-XTặng Thẻ nhớ 32GB
   Camera không dây D-Link DCS-700LTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây VANTECH VT-6300BTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 2.0 Megapixels VANTECH VT-6300CTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-WTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2420F-IWTặng ngay 100.000 đồng
   Camera không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2443G0-IWTặng ngay 200.000 đồng
   Camera không dây 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2463G0-IWTặng ngay 200.000 đồng
   Camera không dây HD 1.3 Megapixel SONY SNC-CX600WTặng ngay 200.000 đồng
Thiết bị mạng
   48-Port 10/100Mbps Switch PLANET FNSW-4800Tặng ngay 100.000 đồng
   4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234Tặng ngay 100.000 đồng
   802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102ATặng ngay 50.000 đồng
   Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617Tặng ngay 50.000 đồng
   150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617GTặng ngay 50.000 đồng
   802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps PoE 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point PLANET WNAP-C3220ATặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Point/Router PLANET WNAP-6335Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 312PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 416PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 432PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 832PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 840PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 848PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 856PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864PCTặng ngay 300.000 đồng
Máy bộ đàm
   Máy bộ đàm KENWOOD TK 308Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207STặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290STặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2107 Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-3107Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2207 VHFTặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-3207 UHFTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUSTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK3178Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-P701Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-63L)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-65L)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-63L)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-65L)Tặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369ATặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367ATặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-HTặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-HTặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8166A-NTặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8167ATặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8169ATặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HF2Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HTTặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD836BA-HVF2Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek FD8182-F2Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome 1.2 Megapixel Vivotek MD8531HTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome 2.0 Megapixel Vivotek MD8562Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser Brother HL-L2321DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Brother HL-L2361DNTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Wifi Brother HL-L2366DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Brother DCP-L2520DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Brother MFC-L2701DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Wifi đa chức năng Brother MFC-L2701DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Brother HL-L5100DNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Brother HL-L6200DWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser không dây Brother HL-L6400DWTặng ngay 300.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax Laser đa chức năng Brother FAX-2840Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   Máy chiếu di động SONY MP-CD1Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX221Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX241Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX271Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX430Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX435Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX455Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX570Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-DW240Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SX631Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EW455Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-EW435Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EW578Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CX236Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CX276Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CW256Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CW276Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu siêu gần và tương tác SONY VPL-SW631CTặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH350Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH355Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH370Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CH375Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-FX35Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-FX37Tặng ngay 500.000 đồng
   USB Wireless SONY IFU-WLM3Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M102w Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M12W (T0L46A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M15A (W2G50A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M15W (W2G51A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M26A (T0L49A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro MFP M26NW (T0L50A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M28A (W2G54A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro MFP M28W (W2G55A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130a Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130fn Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130nw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130fw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227sdn Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227FDNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M227fdw Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402nTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dnTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dneTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M402dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet P2035Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M433A ePrint (1VR14A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet M501nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M506DNTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDNTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 HP LaserJet Pro M706nTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser A3 không dây đa chức năng HP LaserJet Pro M435NWTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604nTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M605dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M606dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M607DN (K0Q15A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608N (K0Q17A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608DN (K0Q18A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M608X (K0Q19A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M609DN (K0Q21A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M609X (K0Q22A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525DN MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525F MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A)Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525zTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530zTặng ngay 500.000 đồng
Máy quét-SCANNER
   Máy Quét HP Scanjet 200 Document ScannerTặng ngay 50.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 2500 f1Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy quét HP Scanjet Pro 2000 s1 Sheet-feed ScannerTặng ngay 200.000 đồng
   Máy quét HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed ScannerTặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 3500 f1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 (L2755A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt không dây HP Scanjet Pro 4500 fn1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE 7500Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy quét HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Duplex ADF Network (L2762A)Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Duplex ADF Network (L2763A)Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage 1115 (F5S21B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2645Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu HP Officejet Pro 6230 ePrinterTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 2675 AIO (V1N02B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5075 AIO (M2U86B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5275 AIO (M2U76B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu HP Ink Tank 315 All-in-One (Z4B04A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP Ink Tank 415 All-in-One (Z4B53A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu xách tay di động không dây HP OfficeJet 250 Mobile Printer (CZ992A) Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP Deskjet Ink Advantage 4535 e-AiOTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet Ink Advantage 3775 AIO (J9V87B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 4675 AiOTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet GT 5810 AIO (L9U63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet GT 5820 AIO (M2Q28A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6970 AIO (J7K34A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6960 AIO (J7K33A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu xách tay di động HP OfficeJet 100Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi HP OfficeJet Pro 251DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi HP OfficeJet 7110Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi đa chức năng HP Officejet 7612 WF e-All-in-OneTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu không dây đa chức năng HP OfficeJet Pro 8710Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8720 AIO (D9L19A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8730 AIO (D9L20A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 452dw (D3Q16D)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP PageWide Pro 477dw (D3Q20D)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 552dw (D3Q17D)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP PageWide Pro 577dw (D3Q21D)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP Officejet Enterprise Color MFP X585dnTặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LB353Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LW333Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LW373Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW350ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX320Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX410 Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TW350Tặng ngay 300.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW351RTặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu không dây PANASONIC PT-VX425NATặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX430Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX610Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW360Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW540ATặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX615NTặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EX620Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EX800ZETặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EW650Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu Full HD PANASONIC PT-EZ590Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-DX820BATặng ngay 1.000.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-DX100EKTặng ngay 1.000.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-DW750BATặng ngay 1.000.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser Canon LBP-6030Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6030WTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 2900Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP-6230DNTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6230DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon MF3010AETặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP151DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon MF236nTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF241DTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 161DnTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP 214DwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP251dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF 244DwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây Canon MF247dwTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây Canon imageCLASS MF232wTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP252DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF249DwTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon FAX-L170Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF226dnTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in đa chức năng không dây Canon MF414dwTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF416DwTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây Canon MF426DwTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 CANON imageCLASS LBP8100nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780xTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 312XTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 351XTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 352XTặng ngay 500.000 đồng
Cáp Quang-Máy đo Quang
   Măng xông cáp quang MX-08Tặng ngay 50.000 đồng
   Măng xông cáp quang MX-12Tặng ngay 50.000 đồng
   Măng xông cáp quang MX-24Tặng ngay 50.000 đồng
   Măng xông cáp quang MX-48 Tặng ngay 50.000 đồng
   Măng xông cáp quang MX-72Tặng ngay 50.000 đồng
   Măng xông cáp quang MX-96Tặng ngay 50.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-04FO RMTặng ngay 50.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-08FO RMTặng ngay 50.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-12FO RMTặng ngay 50.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-24FO RMTặng ngay 50.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-48FO RMTặng ngay 100.000 đồng
   Hộp phối quang trong nhà ODF-96FO RMTặng ngay 100.000 đồng
   Tủ phối quang ODF-04FO WMOTặng ngay 100.000 đồng
   Tủ phối quang ODF-08FO WMOTặng ngay 100.000 đồng
   Tủ phối quang ODF-12FO WMOTặng ngay 100.000 đồng
   Tủ phối quang ODF-24FO WMOTặng ngay 100.000 đồng
   Tủ phối quang ODF-48FO WMOTặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng và phụ kiện
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-5E UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU COMMSCOPE/AMP CAT-5E FTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6A FTPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT5E COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE/ AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng chống cháy SCHNEIDER CAT6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD1304PVTặng ngay 100.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD2404Tặng ngay 100.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ404Tặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình Quadbrid 8 kênh AVTECH DGD1008PVTặng ngay 100.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308APVTặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ308Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình AHD/ TVI/ 960H 8 kênh AVTECH AVZ207Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1316APVTặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1017ATặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH AVZ416Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh AVTECH DGD8132Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 36 kênh AVTECH AVZ8136Tặng ngay 500.000 đồng
   Đầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306ZTặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH AVH1109Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH517Tặng ngay 500.000 đồng
   Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH8516Tặng ngay 500.000 đồng
   Đầu ghi hình camera IP 64 kênh AVTECH AVH364Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Hộp lưu trữ ổ cứng ngoài AVTECH AVX992Tặng ngay 500.000 đồng
   Bàn điều khiển USB AVTECH AVX102Tặng ngay 300.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   BÁO CHÁY, BÁO TRỘM CÓ VÀ KHÔNG DÂY KARASSN KS-858ETặng ngay 100.000 đồng
   BÁO TRỘM CÓ DÂY-KHÔNG DÂY KARASSN KS-899GSMTặng ngay 200.000 đồng
   Báo trộm có dây và không dây KARASSN KS-W2Tặng ngay 100.000 đồng
Máy ghi âm điện thoại
   Máy ghi âm điện thoại 1 lines Zibosoft ZS-U2101Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 8 lines Zibosoft ZS-2608Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 16 lines Zibosoft ZS-2616Tặng ngay 200.000 đồng
Thiết bị mạng
   Wireless-N Router CISCO LINKSYS RE3000WTặng ngay 50.000 đồng
   Simultaneous Dual Band Range Extender LINKSYS RE4100WTặng ngay 50.000 đồng
   AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400HGTặng ngay 100.000 đồng
   AC1200 Dual-Band Wireless range extender LINKSYS RE6500HGTặng ngay 100.000 đồng
   Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE7000Tặng ngay 100.000 đồng
   N750 Dual-Band Wireless ADSL2+ Modem Router CISCO LINKSYS X3500Tặng ngay 100.000 đồng
   Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1200Tặng ngay 50.000 đồng
   Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1700Tặng ngay 50.000 đồng
   Wireless-N Router CISCO LINKSYS E2500Tặng ngay 50.000 đồng
   N600 Dual-Band Smart Wifi Wireless router LINKSYS EA2750Tặng ngay 100.000 đồng
   AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router LINKSYS EA6100Tặng ngay 100.000 đồng
   Smart WiFi Router CISCO LINKSYS EA6350Tặng ngay 100.000 đồng
   Smart Wi-Fi Router CISCO LINKSYS EA6900 Tặng ngay 200.000 đồng
   AC1900 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA7500Tặng ngay 200.000 đồng
   Max-Stream AC2200 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA8300Tặng ngay 200.000 đồng
   AC2400 Dual-Band Wireless Router LINKSYS E8350Tặng ngay 200.000 đồng
   Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart WiFi Router LINKSYS EA8500Tặng ngay 200.000 đồng
   AC3200 Tri-Band Smart Wireless Router CISCO LINKSYS EA9200Tặng ngay 200.000 đồng
   Max-Stream AC4000 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA9300Tặng ngay 200.000 đồng
   AC5400 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA9500Tặng ngay 200.000 đồng
   Smart WiFi Router CISCO LINKSYS WRT1900ACTặng ngay 200.000 đồng
   Business Access Point Wireless N300 with PoE LINKSYS LAPN300Tặng ngay 100.000 đồng
   Business Access Point Wireless N600 Dualband with PoE LINKSYS LAPN600Tặng ngay 100.000 đồng
   Business Access Point Wireless AC1200 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1200Tặng ngay 200.000 đồng
   Business Access Point Wireless AC1750 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1750Tặng ngay 200.000 đồng
   Wireless-AC Dual-Band Wave 2 MU-MIMO Access Point LINKSYS LAPAC2600Tặng ngay 300.000 đồng
   Dual Wan Business Gigabit VPN Router LINKSYS LRT224Tặng ngay 200.000 đồng
   5-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS105Tặng ngay 50.000 đồng
   8-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS108Tặng ngay 50.000 đồng
   8-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS108PTặng ngay 100.000 đồng
   8-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS308Tặng ngay 100.000 đồng
   8-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS308PTặng ngay 200.000 đồng
   16-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS116Tặng ngay 100.000 đồng
   16-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS116PTặng ngay 200.000 đồng
   18-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS318Tặng ngay 200.000 đồng
   18-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS318PTặng ngay 300.000 đồng
   24-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS124Tặng ngay 100.000 đồng
   24-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS124PTặng ngay 200.000 đồng
   26-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS326Tặng ngay 200.000 đồng
   26-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS326PTặng ngay 300.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS528Tặng ngay 300.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS528PTặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS552Tặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS552PTặng ngay 200.000 đồng
   1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGSXTặng ngay 100.000 đồng
   1000BASE-LX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGLXTặng ngay 100.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp Quang-Máy đo Quang
   Máy đo công suất quang Myway MW3205Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3203Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3211Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3208Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3216Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3110Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3109Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3111Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi cáp quang, kiểu bút Myway VFL-250Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy kiểm tra lỗi sợi quang Myway VFL-450Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi sợi cáp quang Myway MW3105PTặng ngay 100.000 đồng
Chuông cửa có hình
   Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70N/DRC-4LTặng ngay 200.000 đồng
   Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70H/DRC-4LTặng ngay 200.000 đồng
   Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70NTặng ngay 100.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70KTặng ngay 200.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70PTặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70ATặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-71AMTặng ngay 400.000 đồng