Trang Chủ >> Vật tư-Thiết bị Điện >>> Ổn áp LIOA

 • Mã số: 40222107
  Công suất hoạt động: 10KVA. Điện áp đầu vào: 150V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40226692
  Công suất: 0.5kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V- 110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40220613
  Công suất: 1kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V- 110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228248
  Công suất: 2kVA. Điện áp vào: 130V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40226102
  Công suất: 3kVA. Điện áp vào: 130V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40229536
  Công suất: 5kVA. Điện áp vào: 130V-250V. Điện áp ra: 220V-11OV ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228505
  Công suất: 7.5kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40227662
  Công suất: 10kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40227784
  Công suất: 15kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40220626
  Công suất: 20kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40224086
  Công suất: 25kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40223489
  Công suất: 30kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40223942
  Công suất: 50kVA. Điện áp vào: 150V-250V. Tần số: 49Hz-62Hz....
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40224305
  Công suất: 0.5kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40224550
  Công suất: 1kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40221432
  Công suất: 2kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228114
  Công suất: 3kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228080
  Công suất: 5kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40221144
  Công suất: 7.5kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40227515
  Công suất: 10kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228585
  Công suất: 15kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40226663
  Công suất: 20kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40225195
  Công suất: 30kVA. Điện áp vào: 90V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40222087
  Công suất: 1kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40224234
  Công suất: 2kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40225799
  Công suất: 3kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40229727
  Công suất: 5kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228677
  Công suất: 7.5kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40229929
  Công suất: 10kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40226881
  Công suất: 15kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40223946
  Công suất: 20kVA. Điện áp vào: 50V-250V. Điện áp ra: 220V-110V ±...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40224435
  Công suất: 150kVA. Điện áp vào: 304V-420V (175V~242V). Điện áp...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40228925
  Công suất: 200kVA. Điện áp vào: 304V-420V (175V~242V). Điện áp...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40227768
  Công suất: 250kVA. Điện áp vào: 304V-420V (175V~242V). Điện áp...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40222868
  Công suất: 300kVA. Điện áp vào: 304V-420V (175V~242V). Điện áp...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 40223732
  Công suất: 400kVA. Điện áp vào: 304V-4200V (175V~242V). Điện áp...
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU