CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Mua Sản phẩmKhuyến mãi
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài Panasonic KX-TES824Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824Tặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBPTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-40 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-56 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-64 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-72 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-80 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-88 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-96 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100BPD 8 CO-104 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-112 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 CO-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620Tặng ngay 500.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546XTặng ngay 100.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590XTặng ngay 50.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA385Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm lặp thu phát sóng Repeater Panasonic KX-A406Tặng ngay 100.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax giấy thường Panasonic KX-FP701Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT987Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax Laser Panasonic KX-FL612Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại bàn
   Điện thoại Panasonic KX-TS500Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS520Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS820Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TSC11Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-T7703CXTặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-T7705CXTặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS560Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS580Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS840Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS880Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS881Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 238Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 117Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 303Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 504Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 645Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 655Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 686Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 902Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Chuyển đổi Quang-điện
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802Tặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802STặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802STặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805ATặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805ATặng ngay 100.000 đồng
   Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205ATặng ngay 100.000 đồng
   Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KITTặng ngay 200.000 đồng
   Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KITTặng ngay 200.000 đồng
   Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231Tặng ngay 100.000 đồng
   Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201ATặng ngay 100.000 đồng
   1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202ATặng ngay 100.000 đồng
   RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100Tặng ngay 100.000 đồng
   RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105ATặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP
   Điện thoại IP không dây Grandstream DP720Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm thu phát không dây Grandstream DP750Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1610Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1615Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1620Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1625Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1628Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1630Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP1450Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2130Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2135Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2140Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2160Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Grandstream GXP2170Tặng ngay 200.000 đồng
   Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240Tặng ngay 300.000 đồng
   Điện thoại có hình IP Video Grandstream GXV3175Tặng ngay 300.000 đồng
   Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275Tặng ngay 300.000 đồng
Điện thoại bàn
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1201Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1202Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1203Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1301Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1402Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1404Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1405Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1406Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại không dây
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC312CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây trả lời tự động Panasonic KX-TGF320CXTặng Dù thời trang Panasonic
   Điện thoại không dây mở rộng Panasonic KX-TGDA30CXTặng ngay 50.000 đồng
Thiết bị mạng
   8 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch PLANET GSD-803Tặng ngay 50.000 đồng
   8-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch PLANET FSD-804PTặng ngay 100.000 đồng
   8-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch PLANET FSD-804PSTặng ngay 100.000 đồng
   8-port 10/100/1000Mbps + 2-port 100/1000X SFP Switch PLANET GSD-1002MTặng ngay 100.000 đồng
   8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch PLANET GSD-1020STặng ngay 100.000 đồng
   16-port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch PLANET FSD-1606Tặng ngay 50.000 đồng
   16-Port 10/100Base-TX Switch PLANET FNSW-1601 Tặng ngay 50.000 đồng
   16-port 10/100/100Mbps Switch PLANET GSD-1603Tặng ngay 100.000 đồng
   16-Port 10/100/1000Mbps Switch PLANET GSW-1601Tặng ngay 100.000 đồng
   16 port 10/100/1000BASE-T + 2 port 100/1000BASE-X SFP Managed Switch PLANET GS-4210-16T2STặng ngay 100.000 đồng
   16-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET GSW-1600HPTặng ngay 100.000 đồng
   16-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSW-1816HPSTặng ngay 100.000 đồng
   24-Port 10/100Base-TX Switch PLANET FNSW-2401Tặng ngay 50.000 đồng
   24-Port 10/100Mbps +2-port Giga Switch FGSW-2620Tặng ngay 100.000 đồng
   24-Port 10/100/1000Mbps Switch PLANET GSW-2401Tặng ngay 100.000 đồng
   24 Port 10/100BASE-TX + 4 Port 10/100/1000BASE-T + 2 Port 100/1000BASE-X SFP Switch PLANET FGSW-2840Tặng ngay 100.000 đồng
   24 port 10/100/1000BASE-T + 2 port 100/1000BASE-X SFP Managed Switch PLANET GS-4210-24T2STặng ngay 100.000 đồng
   48-Port 10/100Mbps Switch PLANET FNSW-4800Tặng ngay 100.000 đồng
   4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234Tặng ngay 100.000 đồng
   802.11n Wireless ADSL2/2+ 4-port Router PLANET AND-4102ATặng ngay 50.000 đồng
   Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617Tặng ngay 50.000 đồng
   150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617GTặng ngay 50.000 đồng
   802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps PoE 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point PLANET WNAP-C3220ATặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Point/Router PLANET WNAP-6335Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 312PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 416PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 432PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 832PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 840PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 848PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 856PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864PCTặng ngay 300.000 đồng
Máy bộ đàm
   Máy bộ đàm KENWOOD TK 308Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207STặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290STặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2107 Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-3107Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2207 VHFTặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-3207 UHFTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUSTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK3178Tặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB8382-F3Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome 1.2 Megapixel Vivotek MD8531HTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome 2.0 Megapixel Vivotek MD8562Tặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek FD8182-F2Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser Brother HL-2250DNTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Brother HL-5440DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser Brother HL-L5100DNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Brother MFC-L5700DNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Brother HL-L6200DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Brother HL-L6400DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Wifi Brother MFC-L5900DWTặng ngay 200.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax Laser đa chức năng Brother FAX-2840Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   Máy chiếu SONY VPL-DX221Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-DX240Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX241Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-DX270Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX271Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX435Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX455Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX570Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-DW240Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DW241Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHOẢNG CÁCH GẦN SONY VPL-SX226Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHOẢNG CÁCH GẦN SONY VPL-SX236Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU SIÊU GẦN SONY VPL-SX630Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-EW295Tặng ngay 300.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CX236Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CX276Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CW256Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CW276Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu siêu gần và tương tác SONY VPL-SW631CTặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH350Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH370Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CH375Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-FX37Tặng ngay 500.000 đồng
   USB Wireless SONY IFU-WLM3Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M102a Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M102w Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130a Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130nw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130fn Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130fw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet P2035Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M201DW Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M225DW Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227sdn Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227FDNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M227fdw Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dnTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dneTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M402dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro 400 M401DNETặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet M501nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet M501dnTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDNTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436nda (W7U02A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 HP LaserJet Pro M706nTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser A3 không dây đa chức năng HP LaserJet Pro M435NWTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M506DNTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M605dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525DN MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525F MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M4555H MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M4555F MFPTặng ngay 500.000 đồng
Máy quét-SCANNER
   Máy Quét HP Scanjet G3110 Photo Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy quét HP Scanjet Pro 2000 s1 Sheet-feed ScannerTặng ngay 200.000 đồng
   Máy quét HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed ScannerTặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 2500 f1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 3500 f1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 (L2755A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt không dây HP Scanjet Pro 4500 fn1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE 7500Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy Quét A3 HP Scanjet N9120 Document Flatbed Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage 1115 (F5S21B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2545Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2645Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu HP Officejet Pro 6230 ePrinterTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP Deskjet Ink Advantage 4535 e-AiOTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet Ink Advantage 3775 AIO (J9V87B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet GT 5810 AIO (L9U63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet GT 5820 AIO (M2Q28A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6970 AIO (J7K34A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6960 AIO (J7K33A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu xách tay di động HP OfficeJet 100Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi HP OfficeJet 7110Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi đa chức năng HP Officejet 7612 WF e-All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây đa chức năng HP OfficeJet Pro 8710Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A4 Wifi đa chức năng HP Office Pro 8610Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LB353Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB382Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LW373Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW350ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX420ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX320Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX410 Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250ATặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW351RTặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX600ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX610Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW530ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu không dây PANASONIC PT-VX425NATặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605NTặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EX620Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EW650Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6030WTặng ngay 50.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 2900Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6230DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP151DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon MF3010AETặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF241DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF217wTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây Canon imageCLASS MF232wTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP251dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP252DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon FAX-L170Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP6680xTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 CANON imageCLASS LBP8100nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780xTặng ngay 500.000 đồng
Cáp mạng và phụ kiện
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-5E UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU COMMSCOPE/AMP CAT-5E FTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6A FTPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT5E COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE/ AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng chống cháy SCHNEIDER CAT6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD1304Tặng ngay 100.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD2404Tặng ngay 100.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ404Tặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308Tặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình AHD/ TVI/ 960H 8 kênh AVTECH AVZ207Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ308Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1316Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH AVZ416Tặng ngay 300.000 đồng
   Đầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306ZTặng ngay 200.000 đồng
   Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH AVH408PTặng ngay 300.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   BÁO TRỘM CÓ DÂY-KHÔNG DÂY KARASSN KS-899GSMTặng ngay 100.000 đồng
   BÁO CHÁY, BÁO TRỘM CÓ VÀ KHÔNG DÂY KARASSN KS-858ETặng ngay 100.000 đồng
Máy ghi âm điện thoại
   Máy ghi âm điện thoại 2 lines Zibosoft ZS-U2101Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 8 lines Zibosoft ZS-2608Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 16 lines Zibosoft ZS-2616Tặng ngay 200.000 đồng
Thiết bị mạng
   AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400HGTặng 01 thùng Coca
   AC1200 Dual-Band Wireless range extender LINKSYS RE6500HGTặng ngay 100.000 đồng
   Wireless-N Router CISCO LINKSYS E2500Tặng ngay 50.000 đồng
   N600 Dual-Band Smart Wifi Wireless router LINKSYS EA2750Tặng 06 lon bia Tiger
   AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router LINKSYS EA6100Tặng 06 lon bia Tiger
   Smart WiFi Router CISCO LINKSYS EA6350Tặng 06 lon bia Tiger
   AC1900 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA7500Tặng 01 thùng Coca
   Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart WiFi Router LINKSYS EA8500Tặng 01 thùng Coca
   AC5400 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA9500Tặng 01 thùng Coca
   Smart WiFi Router CISCO LINKSYS WRT1900ACTặng 01 thùng Coca
   Business Access Point Wireless N300 with PoE LINKSYS LAPN300Tặng ngay 100.000 đồng
   Business Access Point Wireless N600 Dualband with PoE LINKSYS LAPN600Tặng ngay 100.000 đồng
   Business Access Point Wireless AC1200 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1200Tặng ngay 100.000 đồng
   Business Access Point Wireless AC1750 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1750Tặng ngay 200.000 đồng
   Business Access Point Wireless AC1750 Pro Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1750PROTặng ngay 200.000 đồng
   Business Gigabit VPN Router LINKSYS LRT214Tặng ngay 100.000 đồng
   Dual Wan Business Gigabit VPN Router LINKSYS LRT224Tặng ngay 100.000 đồng
   8-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS108PTặng ngay 100.000 đồng
   8-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS308Tặng ngay 100.000 đồng
   16-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS116PTặng ngay 200.000 đồng
   18-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS318Tặng ngay 100.000 đồng
   24-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS124PTặng ngay 200.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS528Tặng ngay 200.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS528PTặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS552Tặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS552PTặng ngay 200.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp Quang-Máy đo Quang
   Máy đo công suất quang Myway MW3205Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3203Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3211Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3208Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3216Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3110Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3109Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3111Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi cáp quang, kiểu bút Myway VFL-250Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy kiểm tra lỗi sợi quang Myway VFL-450Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi sợi cáp quang Myway MW3105PTặng ngay 100.000 đồng
Chuông cửa có hình
   Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70NTặng Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L (Khuyến mãi đến 13-02-2018)
   Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70HTặng Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L (Khuyến mãi đến 13-02-2018)
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70UTặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70UXTặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-1020AETặng ngay 200.000 đồng
   CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4CPN2Tặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4UTặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CHTặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-7UCTặng ngay 100.000 đồng
   INTERPHONE MỞ RỘNG CHO MÀN HÌNH COMMAX DP-4VHPTặng ngay 50.000 đồng
   BỘ ĐIỆN THOẠI GỌI CỬA COMMAX DP-2S/DR-201DTặng ngay 50.000 đồng
   Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201DTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RCTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RMTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810MTặng ngay 100.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810Tặng ngay 100.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800STặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY COMMAX WI-4CTặng ngay 50.000 đồng
Camera quan sát
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1003XTPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1004XTPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1104PTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1304PTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH AVT1303APTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1302PTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1005XTPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1104XTPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1105XTPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel AVTECH DGC1105PTặng ngay 100.000 đồng
   Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HD-TVI AVTECH DGC1306PTặng ngay 100.000 đồng
   Camera hồng ngoại 2-Megapixels HD TVI AVTECH AVT450BPTặng ngay 100.000 đồng
   Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HD-TVI AVTECH AVT2406SVTặng ngay 100.000 đồng
   Camera hồng ngoại 2-Megapixels HD TVI AVTECH AVT553JPTặng ngay 300.000 đồng
   Camera SpeedDome hồng ngoại 2-Megapixels HD TVI AVTECH AVZ592Tặng ngay 500.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại SAMSUNG HCO-E6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại SAMSUNG HCO-E6070RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SCO-6023RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SCO-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome AHD hồng ngoại SAMSUNG HCD-E6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome AHD hồng ngoại SAMSUNG HCD-E6070RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại SAMSUNG SCD-2022RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SCD-6023RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SCD-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại SAMSUNG SCV-6023RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SCV-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG HCP-6320ATặng ngay 300.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG HCP-6320HATặng ngay 300.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ camera Samsung SPC-1010Tặng ngay 200.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ camera Samsung SPC-2010Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-L6013R//KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-L6083R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO-6010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO-6020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO-6030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO-6070R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO-7010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO-7020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO-7030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SND-L6013R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND-6010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND-6020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND-6030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND-6070R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SND-L6083R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNV-L6013R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNV-L6014RM/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND-7010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND-7020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG SNP-L6233H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG SNP-6321H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG SNP-6320H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG SNP-L6233/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG SNP-6321/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG SNP-6320/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNP-L6233RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNP-6230RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại SAMSUNG SNP-6320RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ camera IP SAMSUNG SPC-2000Tặng ngay 500.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ SAMSUNG SPC-7000/CAPTặng ngay 500.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 1.3Megapixels PANASONIC K-EF134L02Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 1.3Megapixels PANASONIC K-EF134L03Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang đầu báo khói Goldeye GE-SDH13A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang đầu báo khói Goldeye GE-SDH20A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-SDH13T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-SDH20T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF13A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF20A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF13T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF20T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MRD13A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV16U-IRTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV13A1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV20A1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-MWV13T1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-MWV20T1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE13A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE20A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE13T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE20T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-LPD13A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-LPD20A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-LPD13T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-LPD20T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera thân Goldeye GE-B918LTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-WIF13A5Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-SQ713A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-SQ720A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ710T3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ713T3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ720T3Tặng ngay 100.000 đồng