CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Mua Sản phẩmKhuyến mãi
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài Panasonic KX-TES824Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy raTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy raTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824Tặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy raTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh Tặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh Tặng ngay 400.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh Tặng ngay 500.000 đồng
   Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320Tặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600Tặng ngay 1.500.000 đồng
   Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620Tặng ngay 500.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543XTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546XTặng ngay 100.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590XTặng ngay 50.000 đồng
   Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130Tặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA385Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65Tặng ngay 100.000 đồng
   Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600Tặng ngay 100.000 đồng
   Trạm lặp thu phát sóng Repeater Panasonic KX-A406Tặng ngay 100.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax giấy thường Panasonic KX-FP701Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT987Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy Fax Laser Panasonic KX-FL612Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại bàn
   Điện thoại Panasonic KX-TS500Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TSC11Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS560Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS580Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS880Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại Panasonic KX-TS881Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 238Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 117Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 303Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 504Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTEL 645Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 655Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 686Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn KTeL 902Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1201Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1202Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1203Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1301Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1402Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1404Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1405Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
   Điện thoại bàn NIPPON NP-1406Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại không dây
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây trả lời tự động Panasonic KX-TGF320CXTặng ngay 50.000 đồng
   Điện thoại không dây mở rộng Panasonic KX-TGDA30CXTặng ngay 50.000 đồng
Thiết bị mạng
   48-Port 10/100Mbps Switch PLANET FNSW-4800Tặng ngay 100.000 đồng
   4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234Tặng ngay 100.000 đồng
   802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET AND-4102ATặng ngay 50.000 đồng
   Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617Tặng ngay 50.000 đồng
   150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617GTặng ngay 50.000 đồng
   802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200Tặng ngay 50.000 đồng
   300Mbps PoE 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point PLANET WNAP-C3220ATặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Point/Router PLANET WNAP-6335Tặng ngay 100.000 đồng
   2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 312PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 416PCTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 432PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 832PCTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 840PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 848PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 856PCTặng ngay 300.000 đồng
   Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864PCTặng ngay 300.000 đồng
Máy bộ đàm
   Máy bộ đàm KENWOOD TK 308Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207STặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290STặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2107 Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-3107Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2207 VHFTặng ngay 100.000 đồng
   MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-3207 UHFTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUSTặng ngay 100.000 đồng
   Máy bộ đàm KENWOOD TK3178Tặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB8382-F3Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek FD8182-F2Tặng ngay 300.000 đồng
   Camera IP Dome 1.2 Megapixel Vivotek MD8531HTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome 2.0 Megapixel Vivotek MD8562Tặng ngay 200.000 đồng
Máy Fax
   Máy Fax Laser đa chức năng Brother FAX-2840Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   Máy chiếu SONY VPL-DX221Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-DX240Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX241Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-DX270Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DX271Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-EX295Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX430Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX435Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX455Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-EX570Tặng ngay 1.000.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-DW240Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-DW241Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHOẢNG CÁCH GẦN SONY VPL-SX226Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHOẢNG CÁCH GẦN SONY VPL-SX236Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU SIÊU GẦN SONY VPL-SX630Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-EW295Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu không dây SONY VPL-EW315Tặng ngay 300.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CX236Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CX276Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CW256Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CW276Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu siêu gần và tương tác SONY VPL-SW631CTặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH350Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH355Tặng ngay 500.000 đồng
   MÁY CHIẾU SONY VPL-CH370Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-CH375Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu SONY VPL-FX37Tặng ngay 500.000 đồng
   USB Wireless SONY IFU-WLM3Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M102a Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M102w Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130a Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130nw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130fn Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130fw Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet P2035Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M201DW Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A)Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M225DNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227sdn Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227FDNTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M227fdw Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402nTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dnTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dneTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M402dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Pro 400 M401DNETặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet M501nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet M501dnTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDNTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436nda (W7U02A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 HP LaserJet Pro M706nTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser A3 không dây đa chức năng HP LaserJet Pro M435NWTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M506DNTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M605dnTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525DN MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525F MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M4555H MFPTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M4555F MFPTặng ngay 500.000 đồng
Máy quét-SCANNER
   Máy quét HP Scanjet Pro 2000 s1 Sheet-feed ScannerTặng ngay 200.000 đồng
   Máy quét HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed ScannerTặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 2500 f1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 3500 f1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 (L2755A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt không dây HP Scanjet Pro 4500 fn1Tặng ngay 300.000 đồng
   Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE 7500Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy Quét A3 HP Scanjet N9120 Document Flatbed Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage 1115 (F5S21B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu Wifi đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2545Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2645Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu HP Officejet Pro 6230 ePrinterTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP Deskjet Ink Advantage 4535 e-AiOTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet Ink Advantage 3775 AIO (J9V87B)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet GT 5810 AIO (L9U63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet GT 5820 AIO (M2Q28A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6970 AIO (J7K34A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6960 AIO (J7K33A)Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu xách tay di động HP OfficeJet 100Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi HP OfficeJet 7110Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A3 Wifi đa chức năng HP Officejet 7612 WF e-All-in-OneTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu không dây đa chức năng HP OfficeJet Pro 8710Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in phun màu A4 Wifi đa chức năng HP Office Pro 8610Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LB353Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB382Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383Tặng ngay 100.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-LW373Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW350ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX420ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX320Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-TX410 Tặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250ATặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW351RTặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX600ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VX610Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-VW530ATặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu không dây PANASONIC PT-VX425NATặng ngay 200.000 đồng
   MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605NTặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EX620Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu PANASONIC PT-EW650Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser Canon LBP-6030Tặng ngay 50.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6030WTặng ngay 50.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP 2900Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP-6230DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon LBP151DWTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon MF3010AETặng máy tính Canon LS-120TSG trị giá 200.000 đồng (
   Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF241DTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF217wTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP251dwTặng ngay 100.000 đồng
   Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP252DWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser đa chức năng Canon FAX-L170Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser Canon LBP6680xTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 CANON imageCLASS LBP8100nTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780xTặng ngay 500.000 đồng
Cáp mạng và phụ kiện
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-5E UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU COMMSCOPE/AMP CAT-5E FTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
   CÁP MẠNG COMMSCOPE/AMP CAT-6A FTPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT5E COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE/ AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE/AMPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng chống cháy SCHNEIDER CAT6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   BÁO CHÁY, BÁO TRỘM CÓ VÀ KHÔNG DÂY KARASSN KS-858ETặng ngay 100.000 đồng
   BÁO TRỘM CÓ DÂY-KHÔNG DÂY KARASSN KS-899GSMTặng ngay 100.000 đồng
   ĐẦU DÒ BÁO GAS KHÔNG DÂY KARASSN MT-338ATặng ngay 50.000 đồng
Máy ghi âm điện thoại
   Máy ghi âm điện thoại 2 lines Zibosoft ZS-U2101Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 8 lines Zibosoft ZS-2608Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy ghi âm điện thoại 16 lines Zibosoft ZS-2616Tặng ngay 200.000 đồng
Thiết bị mạng
   24-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS124PTặng ngay 200.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS528Tặng ngay 200.000 đồng
   28-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS528PTặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS552Tặng ngay 200.000 đồng
   52-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS552PTặng ngay 200.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6Tặng ngay 100.000 đồng
   Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp Quang-Máy đo Quang
   Máy đo công suất quang Myway MW3205Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3203Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3211Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3208Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy đo công suất quang Myway MW3216Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3110Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3109Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy phát công suất quang Myway MW3111Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi cáp quang, kiểu bút Myway VFL-250Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy kiểm tra lỗi sợi quang Myway VFL-450Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy dò tìm lỗi sợi cáp quang Myway MW3105PTặng ngay 100.000 đồng
Chuông cửa có hình
   Bộ chuông cửa màn hình màu COMMAX CDV-70PM/DRC-40PMTặng ngay 100.000 đồng
   Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70NTặng Camera chuông cửa COMMAX DRC-4L trị giá 1.320.000 đồng (Số lượng có hạn)
   Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70HTặng Camera chuông cửa COMMAX DRC-4L trị giá 1.320.000 đồng (Số lượng có hạn)
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70UTặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70UXTặng ngay 300.000 đồng
   MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-1020AETặng ngay 200.000 đồng
   Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4LTặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4CPN2Tặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4UTặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CHTặng ngay 100.000 đồng
   CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-7UCTặng ngay 100.000 đồng
   INTERPHONE MỞ RỘNG CHO MÀN HÌNH COMMAX DP-4VHPTặng ngay 50.000 đồng
   BỘ ĐIỆN THOẠI GỌI CỬA COMMAX DP-2S/DR-201DTặng ngay 50.000 đồng
   Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201DTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RCTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RMTặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810MTặng ngay 100.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810Tặng ngay 100.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800STặng ngay 50.000 đồng
   ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY COMMAX WI-4CTặng ngay 50.000 đồng
Camera quan sát
   Camera AHD hồng ngoại SAMSUNG WISENET HCO-E6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại SAMSUNG WISENET HCO-E6070RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SCO-6023RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SCO-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCO-7020RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCO-7070RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome AHD hồng ngoại SAMSUNG WISENET HCD-E6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome AHD hồng ngoại SAMSUNG WISENET HCD-E6070RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SCD-6023RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại SAMSUNG WISENET SCD-2022RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SCD-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại SAMSUNG WISENET SCV-6023RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SCV-6083RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCD-7020RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCD-7070RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCP-6230Tặng ngay 500.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCP-6320ATặng ngay 500.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCP-6230HTặng ngay 500.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET HCP-6320HATặng ngay 500.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6010RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6030RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6070RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6070R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNO-L6013R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNO-L6083R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-7010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-7020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-7030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6010RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6020RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6030RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6070RTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SND-L6013R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SND-L6083R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-6010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-6020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-6030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-6070R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNV-L6013R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNV-L6014RM/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-7010R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-7020R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QND-7030R/KAPTặng ngay 200.000 đồng
   Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNP-L6233H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG WISENET SNP-6321H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG WISENET SNP-6320H/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNP-L6233/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG WISENET SNP-6321/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome SAMSUNG WISENET SNP-6320/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNP-L6233RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNP-6230RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Camera IP Speed Dome hồng ngoại SAMSUNG WISENET SNP-6320RH/KAPTặng ngay 1.000.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ camera IP SAMSUNG WISENET SPC-2000Tặng ngay 500.000 đồng
   Bàn điều khiển PTZ SAMSUNG WISENET SPC-7000/CAPTặng ngay 500.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 1.3Megapixels PANASONIC K-EF134L02Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera IP Dome hồng ngoại 1.3Megapixels PANASONIC K-EF134L03Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang đầu báo khói Goldeye GE-SDH13A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang đầu báo khói Goldeye GE-SDH20A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-SDH13T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-SDH20T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF13A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF20A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF13T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWF20T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MRD13A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV16U-IRTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV13A1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWV20A1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-MWV13T1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-MWV20T1Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE13A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE20A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE13T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Goldeye GE-MWE20T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-LPD13A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD Dome hồng ngoại Goldeye GE-LPD20A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-LPD13T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI Dome hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-LPD20T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera thân Goldeye GE-B918LTặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-WIF13A5Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-SQ713A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-SQ720A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ710T3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ713T3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-SQ720T3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-BL613A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-BL620A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-BL613T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-BL620T2Tặng ngay 200.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-BL713A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-BL720A3Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-TE913A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-TE920A4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-TE913T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI hồng ngoại Outdoor Goldeye GE-TE920T4Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-DG613A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD hồng ngoại Goldeye GE-DG620A2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại Goldeye GE-DG613T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HD-TVI hồng ngoại Goldeye GE-DG620T2Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang Goldeye GE-FSH13A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera AHD ngụy trang Goldeye GE-FSH20A0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-FSH13T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Camera HDTVI ngụy trang Goldeye GE-FSH20T0Tặng ngay 100.000 đồng
   Bàn điều khiển camera Goldeye GE-KB40NTặng ngay 500.000 đồng
   Camera AHD Speed Dome hồng ngoại Goldeye GE-G620A10Tặng ngay 500.000 đồng
   Camera HDTVI Speed Dome hồng ngoại Goldeye GE-G620T10Tặng ngay 500.000 đồng
   Bàn điều khiển camera Goldeye KB30Tặng ngay 200.000 đồng
   Bàn điều khiển camera Goldeye KB50Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in - Printer
   Máy in Laser màu Wifi HP Color LaserJet CP1025NWTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro M176nTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser màu Wifi HP Color LaserJet Pro M177fwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro M252nTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser màu Wifi HP Color LaserJet Pro M252dwTặng ngay 200.000 đồng
   Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro M452NWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro M452DNTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng Wifi HP Color LaserJet Pro MFP M277dwTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu Wifi HP LaserJet Pro 300 M375NWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng Wifi HP Color Laser Jet Pro MFP M476NWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng Wifi HP Color Laser Jet Pro MFP M476DWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng Wifi HP Color LaserJet Pro MFP M477FNWTặng ngay 300.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng Wifi HP Color LaserJet Pro MFP M477FDWTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser màu HP LaserJet Enterprise Color M553DNTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575DNTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser màu đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575FTặng ngay 500.000 đồng
   Máy in Laser màu khổ A3 HP Color LaserJet Pro M750DNTặng ngay 1.000.000 đồng
Tai nghe-Headphones
   Tai nghe In-Ear Headphones Philips SHE3601Tặng ngay 50.000 đồng
   Tai nghe In-Ear Headphones Philips SHE3590WTMua 05 tai nghe tặng 100.000 đồng
   Tai nghe In-Ear Headphones Philips SHE3900BKTặng ngay 50.000 đồng
   Tai nghe có Micro chống ồn Headphones Philips SHN2600Tặng ngay 50.000 đồng
   Tai nghe có Micro Headphones Philips SHE1355BKMua 05 tai nghe tặng 100.000 đồng
   Tai nghe có Micro Headphones Philips SHE1355WTMua 05 tai nghe tặng 100.000 đồng
   Tai nghe có Micro Headset Philips SHM6103UTặng ngay 50.000 đồng
   Tai nghe Headphones Philips SHP2500Tặng ngay 50.000 đồng
Tổng đài điện thoại
   Phần mềm tính cước, quản lý cuộc gọiTặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
   Camera IP không dây HD 1.3 Megapixel SONY SNC-CX600WTặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome IP SONY SNC-DH110Tặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome IP 3.0 Megapixels SONY SNC-DH210TTặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome IP SONY SNC-DH110TTặng ngay 200.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại IP SONY SNC-EM602RCTặng ngay 200.000 đồng
   Camera thân hồng ngoại SONY SSC-YB401RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera thân hồng ngoại SONY SSC-YB411RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM401RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM411RTặng ngay 100.000 đồng
   Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-CM461RTặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
   Máy chiếu OPTOMA S341Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu OPTOMA X312Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu OPTOMA X341Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu giải trí Full HD OPTOMA HD37Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy chiếu công nghệ LED siêu bền OPTOMA ML750Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu LED OPTOMA ML1500eTặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu Full HD OPTOMA EH341Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu Full HD OPTOMA EH502Tặng ngay 500.000 đồng
   Kính 3D Phân Cực OPTOMA ZD302Tặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu HITACHI CP-ED27XTặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu HITACHI CP-EX302NTặng ngay 100.000 đồng
   Máy chiếu HITACHI CP-EW300Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu HITACHI CP-EX402Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy chiếu HITACHI CP-D27WNTặng ngay 200.000 đồng
Máy quét-SCANNER
   Máy quét 2 mặt tốc độ cao KODAK Scanmate i1150Tặng ngay 200.000 đồng
   Máy quét 2 mặt tốc độ cao KODAK i2420Tặng ngay 500.000 đồng
   Máy quét 2 mặt tốc độ cao KODAK i2620Tặng ngay 500.000 đồng
Tổng đài điện thoại
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-16 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-24 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-32 máy nhánhTặng ngay 100.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-40 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-48 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-56 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-64 máy nhánhTặng ngay 200.000 đồng
   Khung phụ tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 EKSUTặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng và phụ kiện
   Cáp mạng Dintek CAT.5E UTP Tặng ngay 50.000 đồng
   Cáp mạng Dintek CAT.5E FTP Tặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP Tặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng Dintek CAT.6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng outdoor Dintek CAT.6 UTPTặng ngay 100.000 đồng
   Cáp mạng Dintek CAT.6 U-FTP Tặng ngay 100.000 đồng